2 %

Danais este un proiect al Asociaţiei România – Dacia Casa Noastră, asociaţie non-profit (ONG). Dacă doriţi să susţineţi proiectul Danais, mai jos aveţi datele noastre.

Redirectionarea este gratuita, adica nu duce la nici o cheltuiala suplimentara pentru persoana care completeaza formularul respectiv.

Formularul este optional si poate fi completat de orice persoana fizica care obtine venituri din salarii si asimilate acestora.

Rezultatul este virarea, in contul organizatiei nonprofit, a unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual platit pentru salariul persoanei respective.

Suma care va revine NU reprezinta o sponsorizare sau o donatie, ci este o parte a bugetului de stat care este directionata de catre fiecare cetatean in parte catre sectorul neguvernamental.

Mulţumim!

———————————————————————–

Descarcă formularele completate cu datele noastre:

Formularul 230 - aplicabil celor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor;

Formularul 200 - aplicabil celor ale căror venituri provin din activități independente.

———————————————————————–

Date de identificare:   Asociaţia România – Dacia Casa Noastră

C.U.I.:                            28492060

Banca:                           B.R.D. 

Cont IBAN:                    RO84BRDE140SV97869201400

———————————————————————–

1. Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual“ cod 14.13.04.13

Se completează de către persoanele fizice care au realizat, în anul 2012, venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual, conform art.57 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii. Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit. Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.

2. Formularul 200 „Declarație specială privind veniturile realizate“ cod 14.13.01.13

Se completează de către persoanele fizice care au realizat, în anul 2013, venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, transferul titlurilor de valoare, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare. Cu ocazia completării şi depunerii Declaraţiei 200, care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea către o entitate nonprofit până la 2% din impozitul datorat. Declarația se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

Până la data de 25 MAI 2017. Formularul se completează în două exemplare:- originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa undei îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui raza teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice; – copia se păstrează de către contribuabil. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Formularul se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

———————————————————————–

A. Date de identificare ale contribuabilului

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal. Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

———————————————————————–

B. Destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entităţi nonprofit, potrivit dispoziţiilor ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003.

Suma – se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma“, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

 

—————————————————–

Legislatie

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal

Capitolul X Venitul net anual impozabil

ART. 84

Stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil si termenul de plata

(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil datorat este calculat de contribuabil, pe baza declaratiei de impunere, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/castigului net anual impozabil din anul fiscal.

(11) Data de 25 mai inclusiv a fiecarui an fiscal se constituie atat termen de declarare, cat si termen de plata a impozitului pe venit.

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(3) Organul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe:

a) venitul net anual impozabil;

b) castigul net anual impozabil din transferul titlurilor devaloare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;

c) castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1), (2) si (3) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) *** Abrogat.

(6) *** Abrogat.

Norme metodologice:

ART. 84

*** Abrogat.

1811. Sfera de cuprindere a entitatilor nonprofit este cea prevazuta la punctul 1171 dat in aplicarea art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

1812. Contribuabilii, pe baza declaratiei de impunere depuse in conformitate cu prevederile art. 83 din Codul fiscal, au obligatia calcularii impozitului datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil si a diferentelor de impozit anual datorate/de recuperat, rezultate prin regularizarea impozitului anual datorat cu platile anticipate stabilite.

Explicatii ANAF:

FORMULAR 230 (OPANAF 52/2012) Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ

Se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii: – au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora; – opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult; contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult; – contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

DECLARATIA 200 (OPANAF 52/2013) Declaratie privind veniturile realizate din Romania

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: (1) activitati independente, (2) cedarea folosintei bunurilor, (3) activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, (5) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Declaratia se completeaza inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Se completeaza in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.